Temsilciler Kurulu Eylül Ayı Toplantı Notları


  • Eylül 19, 2019
  • 511

İstanbul Tabip Odası (İTO) Temsilciler Kurulu Eylül ayı toplantısı, aşağıdaki gündemlerle 3 Eylül 2019 Salı günü, yapıldı:

• İTO Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun sunumu,

• Ekonomik krizin özel ve kamu sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına etkisi,

• Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve hekim sorumluluğu,

• Aile Hekimlerinin sözleşmelerinin feshedilmesi.

Temsilciler Kurulu Divanı tarafından gündemin sunulması ardından İTO Başkanı Dr. Pınar Saip son üç aylık faaliyet raporunu aktardı.

“Ekonomik krizin özel ve kamu sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına etkisi” gündeminde öncelikle Odamız tarafından yapılan anketin sonuçları TK Divan Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç tarafından paylaşıldı. Ekonomik krizin özel ve kamu kurumlarına ve sağlık çalışanlarına etkisi ile ilgili katılımcılar söz alarak kendi deneyimlerini paylaştılar.

Kamu ve Özelde Çalışan hekimlere yönelik ankette öne çıkan sorun başlıklarının sırasıyla;

1. Maaş, döner sermaye, hak edişler ve nöbet paralarının geç yatması

2. Döner sermaye kesintilerinin 1 yıl öncesine göre daha fazla olması veya hiç yatmaması

3. Tıbbi malzeme eksikliği olduğu belirtildi.

Kamu sağlık kurumlarına ve çalışanlarına etkisi konusunda ise şu başlıklar temsilcilerimizle paylaşıldı:

- SGK’ya bütçeden aktarım yok ve performans ödemelerinin zamanla yapılamayacak olması vb. nedenlerle, ortak hareket edilerek performansa tümden karşı çıkmak gerektiği,

- Bazı üniversite hastanelerinde uzun süredir hastalardan para alındığı, 

- Hastanelerde servislerde yedek ilaç dolabına yasak getirildiği, bu sebeple fazladan 1 tablet ilaç bile bulunmadığı, akut bir durum geliştiğinde ilacın eczaneden gelmesinin beklendiği, hekim ve sağlık çalışanlarının sorgulandığı, bu durumun hasta aleyhine olduğu,

- 1.  basamakta kamusal hizmetin ortadan kalktığı,

- 1. basamak azaltılarak bitirilmekte, bu politikanın zararlı olacağı,

- Aile hekimliğinde HBV aşı temininde yaşanan sıkıntılar da örnek verilerek koruyucu hekimliğin bitirildiği,

- Devlet eliyle kamu hastanelerinin küçültülerek özele devredildiği,

- Ahlaki, siyasi ve ekonomik bir çöküntü yaşandığı,

- Sağlıktaki yıkımın şarlatanlara da imkan sağladığı, ifade edildi.

Bu tartışmalar sonrasında “Ekonomik krizin hastanelere, hastalara ve hekimlik uygulamalarına etkileri” başlıklı bir rapor hazırlanmasına karar verildi. Bu çalışmada yer almaya gönüllü olan hekimlerin TK Divanı’na başvurmaları istendi.

Toplantıda bir diğer gündem “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve hekim sorumluluğu” oldu. Bu gündemde önce İTO hukuk danışmanlarından Av. Meriç Eyüboğlu İstanbul Sözleşmesi’ni bir sunumla aktardı. Yapılan değerlendirmelerde;

- Kamuoyunu bilinçlendirmek/ bilgilendirmek için konferanslar-kamu spotları hazırlanması gerektiği,

- Toplumsal cinsiyet eşitliliği-kadına şiddet kavramlarının psikiyatri gurubunun kongrelerinde işlendiği ve bu tip çalışmaların çoğaltılması gerektiği,

- Ağustos ayında 49 kadının öldürüldüğü, ama basına tam olarak yansımadığı,

- Basına yansıyan kadın cinayetlerinden sonra idam tartışması başlatıldığı ve sonrasında kadın örgütlerinin “idama karşıyız” açıklamaları yaptığı, paylaşıldı.

Bu başlıkta İTO Kadın Komisyonu’nun TTB bünyesinde hazırlanan “Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi” broşürünün güncellenmesi ve İstanbul Sözleşmesi bilgilendirmesi için bir çalışma yürütmesi önerisi yapıldı.

Ardından “Aile Hekimlerinin Sözleşmelerinin Feshedilmesi” gündemine geçildi. İstanbul’da 15 Aile hekimin sözleşmesinin  bilgilendirilme  yapılmadan feshedildiği bilgisi paylaşıldı ve bu konuda yürütülen çalışmalar Yönetim Kurulu tarafından paylaşıldı.

Son olarak Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimlerin hastane yönetimiyle yaşadığı sorunların gündem yapılması önerildi. Yapılan değerlendirmelerde bu konuda işleyen bir hukuki süreç olmakla birlikte Asistan Hekim Komisyonu ile bu ve benzeri durumlar için ortak tutum çalışması yapılması benimsendi.


Bu Haberi Paylaş!