Şubat Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 7195

 

 

 

04.02.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Ebru Altan Gümrükçü, Dr. Fatoş Özlem Üçpınar, Dr. Ruhan Özer, Dr. Muhammet Sait Sağer, Dr. Deniz Gümüştaş Ekinci, Dr. Nilgün Kars Şenyaşar, Dr. Medine Barlas, Dr. Elif Selcen Beng, Dr. Özlem Açıkgöz, Dr. Mustafa Erkal Sezen, Dr. Ali Lokmanoğlu, Dr. Erhan Dalyaman, Dr. Siyavuş Muhammedrezai'nin üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Elif Şebnem Bozçalı'ya Karel İnşaat, Dr. Nevzat Aksoy'a Mega Prestij,Dr. Ayhan Dönmez'e Konut Yönetim, Dr. A. Kerim Telafarlı'ya Özcanlar Pres, Dr. Elif Kaya'ya Webasto Terma, Dr. Yasemin Aslan'a Beşiktaş Belediyesi, Dr. Aşkın Ümit Güleç'e Britannia Ticaret, Dr. Halil Sağduyu'ya Dünya Gazetesi (OSB), Dr. Şenel Efendioğlu'na Pelsan Aytınlatma, Dr. Kamil Özgümüş'e Güneş Turizm, Dr. Hacı Aydın'a Punut Tekstil, Dr. Duygu Aşaroğlu'na Sim Brode, Dr. Fatih Togay'a Kadıköy Belediyesi, Dr. Ertan Demirtaş'a Boğaziçi Üniversitesi (OSB), Dr. Murat Aslan'a Tuzla Gemi End., Dr. Devrim Urgun'a Yıldız Kalıp (OSB), Dr. Maksut Kurçenli'ye Life Moda için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Dr. Şemsa Erkul Veziroğlu, Dr. Safiye Atalay, Dr. Ayla Güven, Dr. Serpil Hazer'in üyelikten istifa taleplerinin kabulüne,

4. 112 Acil toplantısı sonucunda ambulans hekimliği komisyonu kurulmasına, ilk toplantısını 27 Şubat Perşembe günü 14.00 de yapmasına, sorumlu YK üyesinin Dr. Ali Çerkezoğlu olmasına,

5. Etik Kurul toplantılarının düzenli yapılamaması ile ilgili olarak görüşmek ve Kurul çalışmalarını değerlendirmek üzere 4 Mart Salı günü Kurul toplantısı düzenlenmesine,

6. Hekim Forumu Yayın Kurulu ile birlikte değerlendirme yapmak üzere gelecek toplantıya üyelerin davet edilmesine,

7. TTB tarafından istenen 2002 yılı Onur Kurulu karar örneklerinin gönderilmesine,

8. 5 Şubat 2003 tarihinde Yalova Devlet ve SSK Hastanelerindeki meslektaşlarımızın ziyaret edilmesine,

9. ODDSH kursu katılımcılarının adresleri güncellenerek TTB'ne gönderilmesine,

10. Prof. Dr. Şanda Çalı'nın 2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek kurs için salon talebinin kabulüne,

11. Barış Canlı Kalkanları basın toplantısının 5 Şubat saat 10.00'da yapılmasına,

12. Adana Dişhekimleri Odası'nın web sayfamızdaki malpraktis ile ilgili haberleri kaynak gösterme koşuluyla kullanabileceği,

13. Sağlık personeline hepatit aşısının reçete edilebilmesi ile ilgili olarak basın açıklaması yapılması için Dr. Güray Kılıç ve özel hekimlik komisyonunun görev almalarına,

14. İl Sağlık Müdürlüğünün işyeri hekimliği komisyon toplantılarına katılımı ile ilgili isteklerinin yeniden komisyona iletilmesine,

15. Dr. Hasan Öztrak'ın geçici olarak görevinin durdurulması ve maaşını alamaması ile ilgili olarak komisyona bilgi verilmesi ve Hukuk Bürosuna hekimin yönlendirilmesine,

16. Florence Nightingale Hastanesi'nde toplantı ve temsilcilik seçimi yapılmasına, Dr. Güray Kılıç'ın görev almasına,

17. Dr. Nail Çiftçi'nin A tipi kurs için öncelik başvurusunun koşulları göz önüne alınarak kabulüne,

18. 11 Mart 2003 tarihinde ODDSH komisyonu olarak deprem paneli yapılmasına,

19. Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun ile ilgili olarak değerlendirme yapmak üzere İHK Dr. İlhan Ak'ın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

18.02.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Mahmut Nedim Arzık, Dr. İlhan Serdaroğlu, Dr. Volkan Girgin, Dr. Emel Karagöz, Dr. Melih Bozkurt, Dr. Arda Kayhan Derekhshani, Dr. Emine Altunkaynak, Dr. Ayşegül Ellialtıoğlu, Dr. Hakan İlaslan,Dr. Mehmet Çaka, Dr. Zeki Özyedek,Dr. Naci Çelik,Dr. Özlem Kandolu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Mustafa Sülkü'ye Ortaköy Otomotiv (OSB), Dr. Bülent Ziya Gökalp'a Dekor İnşaat, Dr. Serap Durmuş'a Mira Tekstil, Dr. Ahmet Molla'ya Bilim Özel Eğitim Kurumları, Dr. Gülfer Talas Kırmızı'ya Türkiye Kızılay derneği Kartal Şubesi, Dr. Şevket Aksoy'ya Alcatel Teletaş (OSB) için bundan sonra düzenlenecek sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Yalova Devlet ve SSK Hastaneleri ziyareti sonrası Dr. Güray Kılıç ve Dr. Ali Çerkezoğlu'nun aktardıkları bilgiler ışığında Yönetim Kurulu ilişkileri Dr. Osman Öztürk'ün yürütmesine,

4. 22 Şubat 2003 tarihinde TRT Çözüme Doğru programına YK Başkanı Dr. Gençay Gürsoy'un katılmasına,

5. Ankara Tabip Odası tarafından iletilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yazışmasının HUB tarafından değerlendirilerek görüş oluşturulmasına,

6. Genel Pratisyenlik Enstitüsünün 18-25 Şubat tarihlerinde salon kullanım talebinin kabulüne,

7. 17 Şubat 2003 tarihinde Kocaeli Tabip Odası Onur Kurulu kararının ulaşması üzerine taraflara bildirilmesine,

8. Dr. Vedat Çorapçı'nın mesul müdürlük için 2 yıl kamuda çalışma koşulu getiren yönetmelik iptal davası talebi ile ilgili olarak Hukuk Bürosu ile birlikte görüş oluşturulmasına,

9. Birleşik Petrol Danışmanlığın ilkyardım çantası bilgisi için ODDSH komisyonumuzdan destek verilmesine,

10. TÜBİTAK Sağlık ve İlaç Paneli Ön Çalışması için Dr. Gençay Gürsoy'un sorumluluk almasına,

11. Dr. �. hakkında usulsüz rapor düzenlediği iddiasını araştırmak üzere açılmış bulunan HUB-355 No'lu dosya ve fezleke değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine oybirliği ile karar verildi.

25.02.2003 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Rabia Demet Özcan,,Dr. Başak Kumbasar,Dr. Osman Bektaş, Dr. Serap Durmuş, Dr. Ömer Öncü, Dr. Nurdan Paker,Dr. Mehmet Nafiz Demirağ, Dr. Semih Kulaç,Dr. Cemile Canan Sarıoğlu Keskin, Dr. Mustafa Bülent Öztekin, Dr. Gülsen Şener, Dr. Nermin Naharcı, Dr. Kubilay Beng, Dr. Tunç Koç,Dr. Mehmet Özbaş,Dr. Oktay Özkarakaş,Dr. Özgür Ferda Sezer,Dr. Hüseyin Lüleci'nin üyelik başvurularının kabulüne,

2. TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'nin düzenleyici olarak yer aldığı 1 Mart 2003 Ankara Savaşa Hayır Mitingine üyelerimizin en geniş katılımını sağlamak için otobüs tutulmasına, bu düzenlemede Dr. Ali Çerkezoğlu'nun görev almasına,

3. Eğitim Hastaneleri ve EPKK üyelerinin Tıpta Uzmanlık Yönetmelik tasarısı ile ilgili çalışma yapmak üzere 25 Mart 2003 tarihinde toplantıya davet edilmesine, Dr. Güray Kılıç'ın YK adına toplantıya katılmasına,

4. Dr. Şükrü Güner'in Dr. H.Gazi Yaman hakkında TTB'ne gönderdiği yazının yanıtı geldiğinde kendisi ile görüşülmesine,

5. Türk Nöropsikiyatri Derneği ile birlikte Savaş, Hekimlik ve Ruh Sağlığı başlıklı panelin 27 Mart 2003 tarihinde yapılmasına,

6. Bilgitaş ile fotokopi makinası bakım sözleşmesi için Avukat ile birlikte değerlendirme yapılarak Dr. Hasan Oğan'a sözleşme için yetki verilmesine,

7. Dr. Kemal Alemdaroğlu'nun istifa talebi ile ilgili olarak Sağlık Grup Başkanlığı'nda muayenehane kaydı bulunduğundan kapanışı ile ilgili belgenin istenmesine,

8. 4. Kat lokali eski kiracısından kalan eşyaların satılmasına, Dr. Hasan Oğan'ın görev almasına,

9. Tanıtım ihlalleri ile ilgili olarak HUB ile birlikte hazırlanan yazının Tıp dünyası'na ve mesul müdürlere gönderilmesine,

10. Onur Kurulu tarafından verilen ve Yüksek Onur Kurulu'nca onaylanan para cezalarının tahsili için hacze gidilmesine, Hukuk Bürosu avukatlarının bu konu ile ilgili olarak görevlendirilmelerine,

11. HUB için bilirkişilik yapan meslektaşlarımıza Oda yayınlarından hediye gönderilmesine,

12. İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu sekreteryasının yeni dönemde İstanbul Tabip Odası tarafından üstlenilmesine, sözcülüğü Dr. Gençay Gürsoy, uygun olmadığında Tahsin Yeşildere'nin yürütmesine,

13. 26 Şubat 2003 günü saat 20.00'de barış için bir dakika karanlık eyleminde Odanın da yer almasına,

14. Özel hastanelerde organ transplantasyonu yapılabilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler ile ilgili olarak Etik Kurul tarafından görüş oluşturulmasına, görüşün yazılı olarak basına iletilmesine,

15. Dr.Vedat Çorapçı'ya hukuki destek verilmesine, Oda avukatlarının davayı üstlenmesine, mahkeme masraflarının kişi tarafından karşılanmasına,

16. Depomuzda aktif halde bulunmayan hurdaların tasfiyesine,

17. Dr. � ve Dr. � hakkında tıbbi hata yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-378 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

18. Dr�. hakkında para karşılığında 5 aylık gebeliği küretajla sonlandırmak iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-361 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

19. Dr. �. hakkında başka bir ilde görevli iken, İstanbul'da bulunan muayenehanesinde bildirimsiz olarak çalışmak, resmi makamlara serbest meslek uyğulamasını terk ettiğine dair beyanda bulunmak ve haksız kazanç sağlamak iddiasını araştırmak üzere başlatılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-371 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine, dosyanın bir örneğinin İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin ve Muhakemat Şubesi'ne gönderilmesine,

20. Dr. � hakkında uzmanlık yetkisi kazanmadan ve bildirimsiz olarak serbest çalıştığı sırada hastasına uyguladığı cerrahi girişimde tıbbi hata yaparak, Dr. � hakkında uzmanlık yetkisi kazanmamış Dr. �'ı başhekimliğini yaptığı Özel �. Hastanesi'nde uzmanmış gibi çalışmasına izin vermek iddialarına araştırmak üzere oluşturulan HUB-357 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

21. Dr. �. hakkında 21.01.2003 tarihli Güneş Gazetesi'nde yayınlanan yazı ve kuponlu ücretsiz "Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Tedavisi" verilmesine sebep olarak TDT'nün 8., 9, 12/e, 31. ve 39. maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Hekimlik Uygulamaları Bürosu'nun Yönetim Kurulu adına re'sen yürütmesine,

22. Özel �. Hastanesi'ne başvuran İlayda Aksan isimli hastanın tedavisinde tıbbi hata yapıldığı iddiası ile oluşturulan HUB-G-320 sayılı dosya değerlendirilerek Dr. � ve Dr. �'in gerekli tıbbi işlem ve tedavileri yaptığı cihetle haklarında ileri işlem yapılmasına gerek olmadığına, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

23. Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr�, Dr. � haklarında ülkemizde çalışma izni olmadığı, uzmanlık eğitimini tamamladığı halde, sahte kimlik kullanan bir kişinin sorumlu oldukları kurumda çalışmasına izin vermek ve bildirimsiz çalışmak, ameliyat ettiği hastaların tıbbi kayıtlarını kendi üzerine göstermek, Dr. � hakkında özel muayenehanesi olduğu halde, Özel � Polikliniği'nde serbest meslek çalışması yapmak ve bildirimde bulunmamak gerekçesi ile açılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-356 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine, dosyanın bir örneğinin 1219 sayılı yasa ve TCK hükümlerine göre işlem yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

24. Dr. � ve Dr. � hakkında hastalarını mağdur ettikleri ve sağlıklarını tehlikeye atarak, yasala ve hasta hakları yönetmeliğine aykırı davrandıkları iddiasını araştırmak üzere soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

25. Dr. � hakkında çocuk sahibi olmak için başvuran hastasından haksız kazanç sağladığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-48 sayılı dosyada alınan bilirkişi görüşü de değerlendirilerek hekimin teşhis ve tedavi ile ilgili hatasının olmadığına ve bu nedenle haksız kazanç sağladığının subuta ermediğine, dosyanın işlemden kaldırılmasına,

26. Tabip Odası'na yasal süresi içerisinde bilgi vermeden serbest hekimlik yaptığı gerekçesiyle Dr. � hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �.'un yürütmesine,

27. Dr. �, Dr. �. ve Dr. � hakkında Tabip Odası'na üye olmadan serbest hekimlik yapmak ve serbest hekimlik yaptığı halde bunu süresi içerisinde bildirmemek gerekçesi ile oluşturulan HUB-380 sayılı dosya değerlendirilerek Onur Kurulu'na sevkine,

28. Dr. � hakkında 1219 sayılı yasanın 12. maddesini ihlal ettiği ve tıbbi tanıtım ihlali yaptığı iddiasını araştırmak üzere açılan soruşturma sonucu oluşturulan HUB-R-154 sayılı dosya değerlendirilerek hekimin yasal mevzuat konusunda bilgilendirilerek uyarılmasına ve dosyanın işlemden kaldırılmasına,

29. Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. .., Dr. �, Dr. �, Dr. � hakkında yasal süresi içerisinde bildirimde bulunmadan serbest hekimlik yaptıkları ve bu konu hakkında daha önce yazı ile bilgilendirildikleri halde bu durumu düzeltmedikleri gerekçesiyle soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

30. Dr. �, Dr. �, Dr. �, Dr. �,Dr. �, Dr. �, Dr. � ve Dr. � hakkında Tabip Odası'na üye olmadan serbest hekimlik yaparak 6023 sayılı yasanın 7. maddesini ihlal ettikleri gerekçesi ile soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr. �'un yürütmesine,

31. Melahat Doruk'un başvurusu nedeniyle bebeğinin doğum sırasında ve sonrasında Tıbbi ihmal ve/veya hata yapıldığı iddiasını araştırmak üzere oluşturulan HUB-G-239 sayılı dosya değerlendirilerek Dr. � ve Dr. � hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmayı Dr�.'ın yürütmesine oybirliği ile karar verildi.


Bu HABERİ Paylaş!