temsilciler kurulu nisan ayı toplantısı yapıldı


  • Ağustos 24, 2010
  • 2953

1.Temsilciler Kurulu toplantı 18.50’de başladı.


2.Gündem sunuldu, gündeme ek olarak Aile Hekimliği uygulamalara ilişkin gelişmelerinde gündeme alınması ile Sağlık Ocaklarına yönelik yapılan sanal denetimlerin konuşulması Dr.Naciye Demirel tarafından önerildi. Öneri kabul edildi


3.İTO Mart ayı faaliyet raporu için katkı istendi.Dr.Mustafa Sülkü,Birinci basamak hizmetlerinde mesleki riskler panelinin raporda yer alması gerektiğini ayrıca TTB_GPE eğitim etkinliklerininde bu raporlarda yer almadığını dile getirdi.Divan Başkanı Dr. Fethi Bozçalı da faaliyet raporunun önceden temsilcilere e.maille iletildiği,katkı yapılması adına herhangi bir önerinin gelmediğini söyledi.


4. Geçen dönem TK’da alınan kararlara ilişkin gelişmeler değerlendirildi:


5. 19 Nisan 2009 tarihinde İstanbul Tabip Odasında yapılacak olan İstanbul Tabip Odası Olağan Genel Kurulu bilgilendirmesi yapıldı.


6.Temsilciler Kurulunun Nisan ayı toplantısının ana gündemine geçildi.Ana gündeme Aile Hekimliği uygulamalıda ilave edildi.
• Ana gündem:
Sağlıkta gündem/son gelişmeler/yapılması gerekenler-öneriler
•    Üniversitelerde rotasyon  
•    Tam Gün Yasası
•    Kamu Hastane Birlikleri Yasası
•    Mecburi hizmet
• Aile Hekimliği
Sağlık Bakanlığı,tam gün yasa tasarısı ile ilgili yeni bir taslak hazırladığı,bu taslağın TTB ye gönderileceği bakanlık tarafından TTB ye iletildiği bilgisi paylaşıldı.
Dr.Zeynep Solakoğlu,Üniversitelerde Ağustos ayında uygulanacak Öğretim Görevlilerine yönelik Rotasyonlara karşı,Ankara da Fakülte dekanlarının katıldığı toplantıdan çıkan sonuçları aktardı.
TTB nin Rotasyonlara karşı dava açtığı,halen dava sürecinin devam ettiği vurgulandı.
Üniversitelerin bölünmek istendiği,bu fakültelerden yılda toplam 13 bin hekim mezun etme niyetlerinin olduğu söylendi.Ayrıca Özel Hastanelerin Tıp Eğitimi verme girişimlerinin hızlandığı,ilerde Tıp eğitiminde özel sektörün etkinliğinin artırılacağı anlatıldı.Hatta bazı Tıp Fakültelerde eğitimin ikili hale getirilmesinin düşünüldüğü söylendi.Bu sürecin,TTB tarafından bir dosya haline getirileceği anlatıldı.  
Geçmiş dönemde asistanlara yönelik mecburi hizmet yasasına karşı yeterli bir direnç gösterilmediği, öğretim görevlilerin bu sürece destek sunmadıkları eleştirisi yapıldı.Buna rağmen asistanların hocalarının yapacakları eylemleri destekleyecekleri,her türden baskıcı,zorba uygulamalara birlikte karşı durulmasının önemi vurgulandı.
Bu politikalara bütünsel bakılması gerektiği,Sağlıkta dönüşüm politikalarının birer bileşeni olan uygulamaların teşhir edilmesi,Sağlığın bir kamu hizmeti olduğu,genel bütçeden karşılanan ve toplumun temel sağlık sorunlarını öncelemesi,piyasanın acımasız çarklarına bırakılamayacağı vurgulandı.
Aile Hekimliğine geçilen illerde sıkıntıların yaşandığı,sözleşmeleri okumadan imzalayan hekimlerin %40 civarında olduğu,geri dönmek isteyen hekimlerin oranının %10 olduğu.Özellikle Isparta ilinde sevk zincirinin önemli bir sorun oluşturduğu,zaten şu haliyle  Aile Hekimliği yasasının tam uygulanamadığı,esas sorunların yasanın tam uygulanmasıyla ortaya çıkacağı vurgulandı.İstanbul süreciyle ilgili izleme gruplarının oluşturulacağı bu gruplara Halk Sağlığı uzmanlarınızda katılmasının yararlı olacağı belirtildi.
Dr.Raşit Tükel, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “mecburi hizmet” niteliği taşıyan rotasyon kararına karşı TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Uzmanlık Eğitimi Dernekleri tarafından yapılan toplantıya ilişkin alınan kararları paylaştı.Yeni Tıp Fakültelerinin açılmaması,mevcut yeni açılanların alt yapısı tamamlanana dek eğitime ara verilmesi,kamuda yetişen eğiticilerin Üniversitede kalmalarını teşvik edilmesi,Uzmanlık Eğitiminde Kriz Konulu Çalıştay düzenlenmesi ve Üniversiteleri temel alan eylemliliklerin yapılması gibi önerilerin geliştirildiğini iletti.
Bu amaçlar için bir Üniversitenin sembolik olarak seçilip eylemlerin yapılması
Kitlelere ulaşmak için kitle örgütlerinden yardım istemek gerktiği önerildi.


7. İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri yönetmeliği ile ilgili son gelişmeleri ,Dr.Mustafa Tamyürek anlattı.Yeni bir yönetmelik taslağına ilişkin yürütülen imza kampanyası hakkında bilgi verdi İmza kampanyasının güçlü olması gerektiği vurgusu yapıldı.


8. Hekime Şiddet Çalışma Grubu etkinlikleri ile ilgili olarak Dr.Hasan Oğan bilgilendirme yaptı.Çalışma grubunun 60 kişiden oluştuğunu,bu yapıdan oluşturulan yürütme kurulunun 25 Nisanda toplanacaklarını,çalışmalarını TTB bünyesinde sürdürüldüğünü söyledi.


9. Asistan hekimlerin düşük döner sermaye gelirleri ile ilgili Dr.Zeynep Solakoğlu bilgilendirme yaptı.Asistan hekim komisyonu tarafından yürütülen çalışmayla diğer 9 eylül Üniversitesi asistanlarının aldığı döner sermaye gelirinin 400tı daha fazla olduğu buna ilişkin yasal yolların deneneceğini belirtti.


10.Ek gündem önerisi olarak,İstanbul da Sağlık Ocakların da Sağlık Müdürlüğü tarafından Sanal denetimler yapıldığı,bu denetimlerin yasal olup olmadığı,etik bir davranış olup olmadığı tartışıldı.Sağlık Müdürlüğünün görevlendirdiği kişilerin hasta kimliğiyle sağlık ocaklarına gittiği,bir denetim raporu düzenlediği bilgisi verildi.
İzleniyoruz endişesiyle çalışma, baskı altında hissetme,hekimlik kararına müdahale gibi birçok sıkıntılar yarattığı vurgulandı.Bunun tek başına bir Yönetim kurulu gündemi olarak tartışılması önerildi.Bu süreçte bakanlıkla görüşülmesi,hukuki destek yollarının araştırılması önerildi.


11. Fotoğraf sanatçısı Ali Öz’den “Türkiye’nin Politik Panoraması” temalı saydam gösterisi ilgiyle izlendi.
Toplantı önceden ön görüldüğü gibi saat:20.50 de sona erdi.


Bu HABERİ Paylaş!