Hekim Sözü (Sayı 16) Temmuz-Ağustos 2021

(Sayı 16) Temmuz-Ağustos 2021


E-dergi formatında okumak için tıklayınız. E-DERGİ PDF formatında okumak için tıklayınız. PDF

İçindekiler

 • Yönetim Kurulundan
  + Oku

  Aşı karmaşası ve tıbbın şarlatanları
  COVID-19 nedenli ölümler dünyada dört buçuk milyona yaklaştı, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarına göre bile elli bini aştı. (Gerçek sayının ise bunun üç katı olduğu tahmin ediliyor). SARS-CoV-2’yi durdurmak için elimizdeki en etkili araç aşılar. Aşılamanın bir an önce tamamlanmasını sabırsızlıkla bek...

 • Yayın Kurulundan
  + Oku

  Merhaba… Tıp ve tarih ilk bakışta birbiriyle ilgisiz iki ayrı disiplin gibi görünür. Böyle bakınca da ikisinin bir araya gelmesiyle oluşan tıp tarihi kafa karıştırıcı bir alan gibi düşünülür. Oysa, son COVID-19 pandemisi vesilesiyle bir kez daha gördüğümüz gibi, tıp tarihi hem geçm...

 • Odamızdan
  + Oku

  Ceza Yönetmeliğini reddediyoruz
  Yeni yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili olarak 6 Temmuz 2021, Salı günü İstanbul Tabip Odası’nca basın toplantısı gerçekleştiri...

 • Odamızdan
  + Oku

  Aşıdan vazgeçilemez
  COVID-19 pandemisinde aşı çalışmalarının hızlı, yaygın gerçekleştirilememesi, Sağlık Bakanlığı’nın sürece dair şeffaf ve yeterli bilgilendirme yapmamasına karşı İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu ortak basın toplantısı gerçekleşt...

 • Odamızdan
  + Oku

  Patrona dost işçiye düşman AKP
  İlk olarak 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bugüne dek defalarca değiştirildi, ötelendi, torba yasalara kondu ve geçen yıl az tehlikeli sınıfta elliden az çalışanı olan işletmelerle kamu sektöründe Yasanın tam uygulanması bir kez daha 31 Aralık 2023’e ertelendi. Tam olarak yürürlüğe girmesi (şimdilik) on bir yıl geci...

 • Odamızdan
  + Oku

  İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurulu Yapıldı
  İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) pandemi koşulları sebebiyle ertelenen seçimsiz Ara Genel Kurulu 26 Haziran 2021, Cumartesi günü yapıldı. Genel Kurul İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun hoşgeldiniz konuşmasıyla açıldı. Ardından pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve vatandaşlar için saygı duruşu gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu. Genel Kurul divanı için isi...

 • Odamızdan
  + Oku

  TTB 73. Büyük Kongresi gerçekleştirildi
  Türk Tabipleri Birliği (TTB) 73. Büyük Kongresi “Kapitalizme, ekolojik yıkıma, pandemilere karşı toplumsal sağlık mücadelemizi örgütlüyoruz” ana sloganı ile 3 Temmuz 2021 günü Ankara CerModern Sanatlar Merkezi’nde düzenlendi. Kongre alanında ana sloganın yanı sıra “Karanlığa karşı mesleğimize, meslek örgütümüze, geleceğimize sahip çıkıyoruz”, “Hekimlik değerlerimizden, yaşamdan yana söz söylemekten vazgeçmeyeceğiz”, “COVID-19 meslek hastalığıdır”, “Örgütlü genç hekimler, güçlü TTB” gibi mesajl...

 • Dosya: Tıp Tarihi
  + Oku

  Tıbbın Tarihini Yazmak* - Ceren İlikan Rasimoğlu**
  Bir bilim tarihi dergisi olan Centaurus’ta 2020 yılında bir Covid-19 özel sayısı yayımlandı. Bu sayıda pandemiyi geçmişteki salgınlar üzerinden düşünmenin yolları aranıyordu. Tarihçilerin temel önerisi, salgınlar hakkında yapılan çalışmaların daha geniş kültü...

 • Dosya: Tıp Tarihi
  + Oku

  Cumhuriyet dönemi sağlık politikaları ve örgütlenme, 1920-1960 - Necati Dedeoğlu*
  23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında ülkenin durumu çok kötüydü. Meclis, Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşından çıkmış, yanıp yıkılmış, iflas etmiş bir ülke devralmıştı. Atatürk’ün İnönü’ye yazdığı mektuba göre (Özakman,...

 • Dosya: Tıp Tarihi
  + Oku

  Tarih meleği kanat çırpıyor Röportaj: Osman Öztürk*
  Tıp tarihi bize bugün tıp adına ve tıp alanında bildiğimiz şeyleri nasıl bilebildiğimizi, ne tür dönüşümlerle tıp bilgisini şekillendirmeye çalıştığımızı anlatıyor temel olarak. Yani toplumsal ve siyasal bir kurum olarak ve bir örgütlenme biçimi olarak tıp nasıl oldu da yerel, ulusal, bölgesel veyahut küresel olarak inşa edildi, bu süreci anlamamıza yardımcı oluyor. Çünkü tıp, bir tür olarak insana özgü, yani insan tarafından icat edilmiş, uygulanagelmiş bir pratik, insansal bir eylem. Sadece kliniğe hapsedilebilecek bir branş değil. Klinik ka...

 • Dosya: Tıp Tarihi
  + Oku

  Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde yükseliş ve çöküş-İlker Belek*
  Kapitalist üretim tarzında sağlık sisteminin organizasyonunu iki temel faktör belirler: Kapitalist ekonominin ihtiyaçları ve sınıf mücadelesi dinamikleri. Kapitalist ekonomiyle ilintili olarak kast ettiğimiz şey ekonominin sağlıklı emek gücü ihtiyacı ile üretimde kulla...

 • Dosya: Tıp Tarihi
  + Oku

  Memleket tabipliğinden aile hekimliği sistemine birinci basamak sağlık hizmetleri-Mustafa Sülkü *
  1913’de çıkarılan “Vilayeti İdare-i Sıhhiye Nizamnamesi” ile devletin sağlık alanında ülke çapında örgütlenmesi ve kırsal kesime hizmet götürmesi olgusu yıllar geçtikçe daha iyi şekillenmeye başlar. İllerde sağlık müdürlüklerinin kurulması ve “memleket tabipliği” yerine “hükümet tabipliği” “kavramının kullanılması ile yeni bir dönem başlar. Günümüzde birçok ülk...

 • Dosya: Tıp Tarihi
  + Oku

  Türkiye’de Koruyucu Hekimliğin Mimarı: Dr. Refik Saydam - Okan Toygar*
  Salgında yaşadıklarımız ve geldiğimiz nokta koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Her gün onlarca yurttaşımız yaşamını kaybederken, aşılama gibi önemli bir alanda ülkemizin dışa bağımlılığını üzülerek seyretmekteyiz. Bu yılın başında dört gözle “Sinovac” aşısını göndermesini beklediğimiz Çin’e, 1938’de bir milyon kolera aşısı gönderebilecek bir alt yapıya sahip olduğumuzu düşündüğümüzde bu üzüntünün artması kaçınılmaz.1 O dönemde bunu yapabiliyor olmamızın en önemli nedeni hiç kuşkusuz genç Türkiye Cumhuriyeti’nin koruyucu sağlık hizmetlerine verdiği önemden kaynaklanıyordu. Cumhuriyeti kuran kadro ağırlıklı olarak komutanlardan oluşmasına rağmen, onlar ask...

 • Dosya: Tıp Tarihi
  + Oku

  Dr. Zaruhi S. Kavalcıyan, Türkiye’nin ilk kadın hekimi - Şeref Etker*
  Tarihçelerde, Dr. Safiye Ali adı “Türkiye’nin ilk kadın doktoru” ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın doktoru” olarak öne çıkarılmaktadır. Bu bilgi doğru değildir: Safiye Ali (Krekeler, 1894-1952) tıp öğrenimini 1921’de Almanya’da (Würzburg) tamamlayarak Tabip “Medicus practicus” olan ilk Türk kadınıdır ; ancak, Türkiye’nin ilk kadın doktoru değildir. Türkiye’de ilk kadın hekim, 1903 yılında ABD’nde Tıp Doktoru (M.D.) diplomasını alan Dr. Zaruhi Serope Kavalc...

 • Etik
  + Oku

  Mahremiyet hakkının korunmasına ilişkin bildirge -Türk Tabipleri Birliği
  4-5 Nisan 2008 tarihlerinde “TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda geliştirilmiş, 20 Haziran 2009 tarihinde “TTB II. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda güncellenmiş, 26 Haziran 2009 tarihinde TTB 58. Büyük Kongre’sinde kabul edilmiştir. 15-16 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen “TTB III. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda yeniden gözden geçirme çalışmaları başlamış ve 2...

 • Rapor
  + Oku

  COVID-19 aşısı sonrası sağlık çalışanlarında görülen yan etkiler ve COVID-19 sıklığı - İstanbul Tabip Odası
  Tanımlayıcı nitelikte olan ve 17 sorudan oluşan bir soru formunun çevrimiçi olarak uygulanması ile gerçekleştirilen Sağlık Çalışanlarında Görülen Yan Etkiler ve Covıd-19 Sıklığı anket çalışmasına toplam 6.118 sağlık çalışanı yanıt verdi, bunlar arasında aşı yaptırmadığı için değerlendirmeye alınmayan 86 kişi çalışma dışı kalarak sonuçlar 6032 kişi üzerinden değerl...

 • Kadın
  + Oku

  Cinsel şiddeti önleme ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme yönergesi
  Toplumsal cinsiyetin, biyolojik olarak belirlenenin aksine, toplumsal olarak belirlenmiş güç ilişkisine dayanan cinsiyet rolleri olduğu, kadın ve erkek arasında kurulmuş eşitsiz ve hiyerarşik ilişkinin kendisin yapay, değişebilir, dönüştürülebilir bir ilişki olduğu, cinsel şiddetin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı bilinciyle, şiddeti önlemenin yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmeyi hedefley...

 • Hukuk
  + Oku

  Yenilenen aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği - Hazal Pekşen Demirhan*
  Türk Tabipleri Birliği tarafından “Aile Hekimlerini Susturma, İşten Atmayı Kolaylaştırma, Mevcut Haklarını Kısıtlama Yönetmeliği” ve “Aile Hekimliği Yasak ve Ceza Yönetmeliği” olarak yeniden adlandırılan yönetmelik, kendisine yakıştırılan bu adların hakkını vermektedir. 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmel...

 • Kitap
  + Oku

  Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu - Suzan Saner*
  Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Yayınları tarafından Kitlesel Travmalar ve Afetlerde Ruhsal Hastalıkları Önleme, Müdahale ve Sağaltım Kılavuzu Mart 2021’de yayınlandı. Kitabın editörlüğünü TPD Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi’nden Prof. Dr. Şahika Yüksel ve Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi üstlendi. Üç yılı aşan hazırlık sürecinde, arka kapaktaki fotoğraflarına da yansıyan özenli v...

 • Sinema
  + Oku

  Missing - Ekim Nehir*
  Bu film, gerçek bir öyküyü anlatmaktadır. Olaylar, belgelere dayanmaktadır. Bazı isimler, masumları ve filmi korumak için değiştirilmiştir” diye başlıyor Missing filmi. Tıpkı yönetmeni Costa Gavras’ın Z filminin başında söylendiği gibi “gerçek olaylarla ve kişilerle olan benzerlikler tesadüf değildir.” Thomas Hauser’in “Charles Horman’ın İnfazı: Bir Amerikan Kurbanı” adlı kitabından kitabından uyarlanan Missing (Kayıp), Costa Gavras'ın yönettiği, başrollerinde Jack Lemmon ve Sissy Spacek’in yer aldığı bir film. 1982 Cannes Festivali'nde Şerif Gören ve Yılmaz Güney’in Yol filmiyle Altın Palmiye ödülünü paylaşan film en iyi senaryo dalında Akademi ödülünü aldı. Film 1973'te Şili'de Salv...